Cà vạt (Caravat) nữ – Khách hàng Bảo hiểm Bảo Việt