Cúp phale mẫu thấp khắc đổ màu Dược Đa Phúc – PLT01