Cup biểu trưng Phale MS05 logo Trường ĐH SP Hà Nội – Khoa Lịch Sử