Sổ tay A6, sổ tay ghim gáy, sổ note – Nhà hàng S&L Dinner