Sổ Đại Hội Đảng, sổ da Đại Hội – Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai 2020-2025