Sổ da Đại hội, quà tặng Đại hội Đảng – Đảng Bộ Tỉnh Bắc Ninh