Sổ da Đại hội Đảng, quà tặng Đại hội Đảng Ngân hàng MB_Bank