Sổ da A5 gáy cài, sổ da quà tặng Tổng cục dự trữ Nhà nước