Bút ký dạ bi Bossi 701RO vàng cam – Khách hàng Dolo