Cup phale biểu trưng phale Hội SV ĐHSP Hà Nội – PL29