9006ab0468798f27d668
8ec5a53f6542821cdb53

Bình giữ nhiệt xanh nhám – khách hàng FPT Software